Administration office

Wen-Chiuan Chai

(04) 2451-7250 # 4007

wcchai@fcuoa.fcu.edu.tw

Wen-Ling Zen

(04) 2451-7250 # 4288

wlzen@fcuoa.fcu.edu.tw

Mei-Chen Liu

(04) 2451-7250 # 4283

mechliu@fcu.edu.tw

Yi-Ching Wang

(04) 2451-7250 # 4285

yicwang@mail.fcu.edu.tw

Wei-Jia Liao

(04) 2451-7250 # 4045

wjliao@fcu.edu.tw

Ching-Wen Lin

(04) 2451-7250 # 4006

cwenlin@fcuoa.fcu.edu.tw