Teaching assistant

Wei-Jia Liao

Accounting

(04) 2451-7250 # 4045

wjliao@fcu.edu.tw

Chiao-Min Chang

Accounting

(04) 2451-7250 # 4044

cminchang@fcu.edu.tw

Jia-Jhen Lai

Accounting

(04) 2451-7250 # 4286

jjlai@fcu.edu.tw

Yun Ting Huang

Statistics

(04) 2451-7250 # 4042

d0130256@mail.fcu.edu.tw

Chieh Li

Statistics

(04) 2451-7250 # 4041

m0201692@mail.fcu.edu.tw

Tzu-Hsuan Yang

Statistics

(04) 2451-7250 # 4043

tzuhyang@fcu.edu.tw

Shuen Hua Chen

Economics

(04) 2451-7250 # 4048

chenshua@fcu.edu.tw

Chung-Hui Lai

Economics

(04) 2451-7250 # 4047

chuilai@fcu.edu.tw

Wei Ting Fan

Economics

(04) 2451-7250 # 4049

T07308@fcu.edu.tw

Ching Lun Du

Economics

(04) 2451-7250 # 4046

cldu@fcu.edu.tw